προδημοτική εκπαιδευση-page

ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΙΚΑ

 

 

Εισαγωγή

 

Είναι κοινώς αποδεκτό πως τα βασικά χαρακτηριστικά της ανθρώπινης προσωπικότητας διαμορφώνονται κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής και πως οι εμπειρίες της περιόδου αυτής έχουν καθοριστική επίδραση πάνω σε ολόκληρη την ανάπτυξη του παιδιού. Σήμερα, αναγνωρίζεται από όλους, και κυρίως από το κράτος, ότι αυτοί που θα ασχοληθούν με τη φροντίδα των παιδιών στα πρώτα χρόνια της ζωής τους πρέπει να έχουν ειδική κατάρτιση: γνώση για τις βασικές βιολογικές, πνευματικές, ψυχολογικές και κοινωνικές ανάγκες του παιδιού, για τους νόμους που διέπουν την ανάπτυξη και τη συμπεριφορά του και για τους ορθούς χειρισμούς στην αντιμετώπιση των διαφόρων προβλημάτων που ανακύπτουν.
 

 

 

Σκοπός

Γενικός σκοπός του προγράμματος είναι να προσφέρει ολοκληρωμένη θεωρητική και επαγγελματική κατάρτιση σε άτομα που ενδιαφέρονται να εργαστούν ως νηπιαγωγοί-παιδαγωγοί.

 

Στόχοι

Ο φοιτητής/τρια αναμένεται:

  • Να γνωρίσει βασικές έννοιες και αρχές της παιδαγωγικής επιστήμης και συνεπώς να κατανοήσει πως αυτές οριοθετούν την οργάνωση και άσκηση του διδακτικού έργου.

  • Να εμβαθύνει στις θεωρητικές βάσεις της αγωγής και του διδακτικού έργου μελετώντας τις ιστορικές, φιλοσοφικές, ψυχολογικές και κοινωνιολογικές διαστάσεις της αγωγής και μάθησης.

  • Να αποκτήσει τις διδακτικές δεξιότητες που απαιτούνται για την αποτελεσματική οργάνωση και διεξαγωγή της διδασκαλίας στο νηπιαγωγείο καθώς και για την καλλιέργεια της αυτενέργειας και της δημιουργικότητας των παιδιών της νηπιακής ηλικίας.

  • Να κατανοήσει το ρόλο του νηπιαγωγείου στο σύγχρονο κόσμο και ειδικότερα την αποστολή του να υποβοηθήσει την πνευματική ανάπτυξη των παιδιών της νηπιακής ηλικίας.

  • Να προαγάγει τις ιδέες της διαπολιτισμικότητας, της συνεργασίας και της αλληλοκατανόησης.

  • Να αναπτύξει τη δεξιότητα έρευνας και το πνεύμα ελεύθερης αναζήτησης της γνώσης.

  • Να είναι σε θέση να λειτουργήσει ως φορέας βελτίωσης της κοινωνικής ζωής και της γενικότερης ανάπτυξης του περίγυρου στον οποίο θα εργάζεται.

 

Διάρκεια σπουδών

Τέσσερα (4) έτη για την απόκτηση Πτυχίου (Bachelor Degree).