Πιστοποιητικό Γνώσεων και Δεξιοτήτων για

Πιστοποιητικό Γνώσεων και Δεξιοτήτων για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Στις 25 Μαΐου 2018, δίχως να απαιτείται προηγουμένως συγκεκριμένη νομοθετική πράξη οποιουδήποτε Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τίθεται άμεσα σε εφαρμογή ο Γενικός Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ), ο οποίος είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του.

Ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για τα Προσωπικά Δεδομένα θεσμοθετεί ένα κοινό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, εισάγοντας νεοτερισμούς, βασικές αρχές, δικαιώματα, υποχρεώσεις και ένα αυστηρό πλαίσιο ποινών σε περιπτώσεις παραβίασης των προσωπικών δεδομένων.

Το πρόγραμμα «Γνώσεων και Δεξιοτήτων για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων» λοιπόν, στοχεύει καταρχάς στην παρουσίαση του γενικού πλαισίου και των βασικών διατάξεων του ΓΚΠΔ, καθώς και στην εξειδίκευση και την πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απαιτούνται να έχει το κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ώστε να μπορεί με ασφάλεια να επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένων των πολιτών, αλλά και να κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες προκειμένου να είναι ικανό ώστε να οριστεί Υπεύθυνος προστασίας των προσωπικών δεδομένων – DPO.

Μέσα από το πρόγραμμα θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν οι βασικές αρχές που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και θα εξειδικευτούν οι όροι και οι προϋποθέσεις κάτω υπό τις οποίες η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι σύννομη από τον υπεύθυνο και εκτελών την επεξεργασία, ενώ θα αναλυθούν και τα δικαιώματα που αποκτούν πλέον τα υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων.

Η θέσπιση τέλος του θεσμού του υπεύθυνου προστασίας των προσωπικών δεδομένων – DPO,  αποτελεί έναν από τους βασικούς νεωτερισμούς του νέου Κανονισμού και κατά συνέπεια η διεξοδική ανάλυση των υποχρεώσεων, των καθηκόντων και του ρόλου του DPO, είναι αναγκαία προκειμένου να επιτευχθεί το κατάλληλο επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων για να τον ορισμό ενός Υπεύθυνου προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ: ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 32 ώρες

BINTEO: NAI

ΗΧΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΝΑΙ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 190€

ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΕΛΚΕΔΙΜ ΚΔΒΜ2, ΚΩΔ. ΕΟΠΠΕΠ: 2000453

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ

ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ: ΔΩΡΕΑΝ

ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: VELLUM GLOBAL EDUCATIONAL CY LIMITED