Διοικητική Πληροφορικών Συστημάτων-page

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

 

 

Εισαγωγή

 

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, οι επιχειρήσεις αναζητούν τρόπους για την ελαχιστοποίηση των λειτουργικών τους εξόδων και την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητάς τους. Οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών αποτελούν ισχυρά εργαλεία προς την επίτευξη αυτών των στόχων. Όμως, οι τεχνολογίες από μόνες τους -όσο προηγμένες και αν είναι - δεν αποτελούν τη μαγική λύση. Τα στελέχη που διαχειρίζονται τα πληροφορικά και τα επικοινωνιακά συστήματα των εταιρειών είναι εκείνα που θα προσαρμόσουν τις επιχειρηματικές στρατηγικές σε τεχνικά εφικτές λύσεις. Γι’ αυτό και χρειάζονται εξειδικευμένες γνώσεις στη Διοικητική των Πληροφορικών Συστημάτων (Management Information Systems).

 

 

Επαγγελματική Σταδιοδρομία

Οι απόφοιτοι του κλάδου συνήθως εργοδοτούνται σε επαγγέλματα συναφή με τις σπουδές τους πριν ακόμα ολοκληρώσουν τον κύκλο σπουδών τους. Στους εργοδότες τους περιλαμβάνονται Κρατικοί και Ημικρατικοί Οργανισμοί, Τράπεζες και πλήθος Ιδιωτικών Επιχειρήσεων. Επίσης, οι απόφοιτοι του κλάδου γίνονται δεκτοί για μεταπτυχιακές σπουδές - στην περίπτωση που το θελήσουν - σε καταξιωμένα ακαδημαϊκά ιδρύματα του εξωτερικού και της Κύπρου.

 

Σκοπός

Ο σκοπός του προγράμματος της Διοικητικής Πληροφορικών Συστημάτων (Management Information Systems) είναι να προσφέρει ολοκληρωμένη θεωρητική κατάρτιση και ανάπτυξη τεχνικών δεξιοτήτων μέσα από εργαστηριακά σεμινάρια σε άτομα που ενδιαφέρονται να σταδιοδρομήσουν ως Στελέχη Πληροφορικών Συστημάτων και πιο συγκεκριμένα να καταξιωθούν ως Σύμβουλοι Πληροφορικής (IT Consultants), Σχεδιαστές και Προγραμματιστές Εφαρμογών Πληροφορικής (System Designers, Application Developers), Διαχειριστές Βάσεων Δεδομένων (Database Administrators), Διαχειριστές Έργων Πληροφορικής (Software Project Managers), Ειδικοί Επιχειρηματικής Νοημοσύνης (Business Intelligence Experts), Ειδικοί Επιχειρηματικών Συστημάτων (Enterprise Systems Experts), Ειδικοί Λήψης Αποφάσεων (Decision Making Experts) και τελικά ως Διευθυντές Πληροφορικών Συστημάτων (Chief Information Officers - CIO or Chief Technology Officer - CTO).

 

Στόχοι

  1. Να αναπτύξει τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη Διοικητική των Πληροφορικών Συστημάτων σε θέματα σχετικά με την ανάπτυξη, χρήση και διαχείριση πληροφορικών συστημάτων.

  2. Να προσφέρει ένα ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με τη μελέτη θεμάτων που αφορούν την οργάνωση και τις διαδικασίες στις επιχειρήσεις που αναπτύσσονται σε ένα δυναμικό περιβάλλον.

  3. Να προσφέρει, στο πλαίσιο διασύνδεσης των επιμέρους θεματικών ενοτήτων την ολοκλήρωση ενός συγκροτημένου έργου που θα συνδέει την ανάλυση αναγκών, τη σχεδίαση και την υλοποίηση στρατηγικού σχεδίου ή πληροφορικών συστημάτων σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον.

  4. Να αναπτύξει ερευνητικές, αναλυτικές και συνθετικές ικανότητες, καθώς και ικανότητες που σχετίζονται με την αναζήτηση και διαχείριση της γνώσης.

  5. Να είναι σε θέση να λειτουργήσει ως παράγοντας βελτίωσης του επιχειρηματικού του περιβάλλοντος και του κοινωνικού του περίγυρου.

 

Μαθήματα Αγγλικής Γλώσσας και Μαθηματικών

Οι φοιτητές του κλάδου Διοικητικής Πληροφορικών Συστημάτων αποκτούν γνώσεις και αναπτύσσουν δεξιότητες μέσα από διαλέξεις, θεωρητικές και πρακτικές εργασίες, εργαστηριακές ασκήσεις, μελέτες περιπτώσεων (case studies), συζητήσεις, επισκέψεις διακεκριμένων ακαδημαϊκών και καταξιωμένων επιχειρηματιών, επισκέψεις σε διάφορες επιχειρήσεις και οργανισμούς, πρακτική εξάσκηση σε οργανισμούς, εκπόνηση διατριβής, σεμινάρια και συνέδρια. Σημειώνεται ότι όλα τα μάθηματα υποστηρίζονται από τεχνολογίες Διαδικτύου (Intranet) και τα εργαστήρια είναι άρτια εξοπλισμένα με σύγχρονα τεχνολογικά υπολογιστικά συστήματα και νέες γενιές λογισμικού εφαρμογών.

 

Περαιτέρω Σπουδές

Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (MBA) ή σε άλλο μεταπτυχιακό πρόγραμμα το οποίο προσφέρεται από αναγνωρισμένο ίδρυμα στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.

 

Διάρκεια Σπουδών

Τέσσερα (4) έτη για την απόκτηση Πτυχίου (Bachelor Desgree).