δημοτική εκπαιδευση-page

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

 

Εισαγωγή

 

Αναντίλεκτα, κατά τη διάρκεια της φοίτησης σε δημοτικό σχολείο αναπτύσσεται σημαντικά η προσωπικότητα του παιδιού και τίθενται οι βάσεις μιας στέρεης γνωστικής ανάπτυξης. Ως εκ τούτου, ο υποψήφιος εκπαιδευτικός πρέπει να γνωρίσει σε βάθος τα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται στο δημοτικό σχολείο, τον τρόπο σκέψης των παιδιών σχολικής ηλικίας, τους σκοπούς της εκπαίδευσης και πως αυτοί αναδιαμορφώνονται από την επίδραση των τρεχουσών ιστορικοπολιτικών και κοινωνικοοικονομικών επιδράσεων, καθώς και την οργάνωση και λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος.
Τα θέματα αυτά αναλύονται διεξοδικά μέσα από τους κύκλους μαθημάτων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών.

 

 

Σκοπός

Ο γενικός σκοπός του προγράμματος είναι να προετοιμάσει δασκάλους-παιδαγωγούς για παιδιά ηλικίας 6-12 ετών. Αυτό σημαίνει ότι ο υποψήφιος δάσκαλος πρέπει να αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες και ταυτόχρονα να διαμορφώσει τις στάσεις που θα του επιτρέψουν από τη μια να οργανώσει το κατάλληλο μαθησιακό περιβάλλον για τη γνωστική ανάπτυξη παιδιών ηλικίας 6-12 ετών και από την άλλη να υποβοηθήσει την ανάπτυξή τους στον κοινωνικό, συναισθηματικό και ηθικό τομέα.

 

Στόχοι

Με το πέρας των σπουδών του ο φοιτητής αναμένεται:

  • Να γνωρίσει τις βασικές έννοιες και αρχές των Επιστημών της Αγωγής και συνεπώς να κατανοήσει το πώς αυτές οριοθετούν την οργάνωση και την άσκηση του διδακτικού έργου.

  • Να εμβαθύνει στις θεωρητικές βάσεις της αγωγής και του διδακτικού έργου μελετώντας τις ιστορικές, φιλοσοφικές, ψυχολογικές και κοινωνιολογικές διαστάσεις της αγωγής και μάθησης.

  • Να κατανοήσει το ρόλο του σχολείου στο σύγχρονο κόσμο και ειδικότερα την αποστολή του στο να υποβοηθήσει την πνευματική ανάπτυξη παιδιών της σχολικής ηλικίας.

  • Να προαγάγει τις ιδέες της διαπολιτισμικότητας, της συνεργασίας και της αλληλοκατανόησης.

  • Να αποκτήσει τις διδακτικές δεξιότητες που απαιτούνται για την αποτελεσματική οργάνωση και διεξαγωγή της διδασκαλίας στο δημοτικό σχολείο, καθώς και για την καλλιέργεια της αυτενέργειας και της δημιουργικότητας των παιδιών σχολικής ηλικίας.

  • Να αναπτύξει τη δεξιότητα έρευνας και το πνεύμα ελεύθερης αναζήτησης της γνώσης.

  • Να λειτουργήσει ως φορέας βελτίωσης της κοινωνικής ζωής και της γενικότερης ανάπτυξης του περίγυρου στον οποίο θα εργάζεται.

 

Διάρκεια σπουδών

Τέσσερα (4) έτη για την απόκτηση Πτυχίου (Bachelor Degree).