διευθυνση-διοικηση επιχειρησεων

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

 

Εισαγωγή

 

Ο κλάδος της Διοίκησης Επιχειρήσεων προσφέρει στους φοιτητές τη δυνατότητα εξειδίκευσης 1) στη Γενική Διοίκηση, 2) στη Διαχείριση Γνώσης στις Επιχειρήσεις, 3) στις Επικοινωνίες Μάρκετινγκ, 4), στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και 4) στα Χρηματο-οικονομικά. Το πρόγραμμα συνδυάζει τη θεωρητική προσέγγιση με την πρακτική εξάσκηση δίνοντας έμφαση στα θέματα και τις τεχνικές που απαιτούνται στις σύγχρονες επιχειρήσεις.

 

 

Σκοπός

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι φοιτητές αναμένεται να έχουν αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες στις κύριες θεματικές ενότητες του κλάδου και να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τις γνώσεις τους για λήψη αποφάσεων, να προσαρμόζονται στη δυναμική εξέλιξη του εργασιακού τους περιβάλλοντος, να εργάζονται ομαδικά και να μπορούν να διενεργούν έρευνες και να ανανεώνουν τις γνώσεις τους. Με το πέρας των σπουδών τους, οι φοιτητές είναι πλήρως έτοιμοι και εφοδιασμένοι με τις γνώσεις και τις ικανότητες που επιτρέπουν την αφετηρία μίας επαγγελματικής σταδιοδρομίας ή/και τη συνέχιση των σπουδών τους σε οποιοδήποτε επίπεδο.

Στόχοι

  1. Η εισαγωγή των κυριότερων θεωριών, εφαρμογών και πρακτικών συναφών με τη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

  2. Η παρουσίαση και αξιολόγηση των σύγχρονων πληροφορικών συστημάτων και των νέων επιχειρηματικών πρακτικών που στηρίζονται στη χρήση υπολογιστών και τηλεπικοινωνιών.

  3. Η σύνδεση των θεωρητικών μοντέλων με τις επιχειρηματικές πρακτικές.

  4. Η παρουσίαση των εξελίξεων στη Διοίκηση Επιχειρήσεων αναφορικά με την παγκοσμιοποίηση, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων κ.λ.π.

 

Περαιτέρω Σπουδές

Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (MBA) ή σε άλλο μεταπτυχιακό πρόγραμμα το οποίο προσφέρεται από αναγνωρισμένο ίδρυμα στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.